Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 Pangajaran 5 Halaman 59 Ajen Atikan Dina Dongeng Kurikulum 2013

- Rabu, 22 Maret 2023 | 09:25 WIB
Pancen Bahasa Sunda kelas 7 halaman 59
Pancen Bahasa Sunda kelas 7 halaman 59

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013 edisi 2014 karya Tatang Sumarsono, dkk.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas Semester 2 Pangajaran 5 halaman 59 ini memuat materi tentang medar dongéng, ajén atikan dina dongéng.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 7 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 Halaman 41 Pamekar Diajar Basa Sunda Pancen Kelompok Puisi Guguritan

Pancén

Cik jéntrékeun ajén atikan naon waé nu aya dina dongéng!

Artinya: Apa saja nilai pendidikan yang terdapat pada dongeng tersebut? Jelaskan.

Kunci jawaban:

Aya ajén atikan dina dongéng-dongéng ieu nya éta atikan kacerdasan, atikan kaéndahan, jeung atikan kasusilaan. Upamana, ulah sombong, ihlas dina lampah, ulah nyerah, sabar jeung wijaksana dina nyanghareupan cobaan, jungjung bebeneran jeung jauh tina kateuadilan, silih asih jeung silih bela. Ajén atikan ieu kapanggih dina dongéng nu judulna “Ajag Nangtang Jelema”, “Budak Pahatu”, “Kuya jeung Monyét”, jeung “Si Kabayan”. Salian ti ngandung ajén-inajén atikan, barudak resep pisan sabab dongéng dicaritakeun ku kecap-kecap anu gampang kaharti sarta kadangkala diseselkeun humor.

Artinya:

Ada nilai-nilai pendidikan dalam dongeng-dongeng tersebut yaitu nilai kecerdasan, nilai keindahan, dan nilai kesopanan. Misalnya, jangan sombong, berusaha ikhlas dalam bertindak, pantang menyerah, harus sabar dan bijaksana dalam menghadapi cobaan, menjunjung tinggi kebenaran dan menjauhi kezaliman, serta saling mengasihi dan membela sesama makhluk hidup. Nilai-nilai pendidikan itu pun terdapat dalam dongeng berjudul "Ajag Nangtang Jelema", "Budak Pahatu", "Kuya jeung Monyét", dan "Si Kabayan". Selain mengandung nilai pendidikan, anak-anak sangat menyukainya sebab dongeng disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami dan terkadang disisipkan humor.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 Halaman 65 Laporan Kagiatan Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013

Itulah kunci jawaban Bahasa Sunda kelas Semester 2 Pangajaran 5 halaman 59 ini memuat materi tentang medar dongéng, ajén atikan dina dongéng. Semoga bermanfaat.

Sebagai informasi, kunci jawaban ini hanyalah referensi belajar, siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban lebih baik dari sumber tepercaya.***

Halaman:

Editor: Erizky Bagus Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X